Risk Management System Report Management System
שירותי המחלקה

חוות דעת

בהתאם לתקנה 10 (ב) (4) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970 נדרש דירקטוריון החברה להסביר בדו"ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח התקופתי השנתי את הקשר בין התגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה ולבעלי העניין בחברה, בהתאם לדרישת תקנה 21 לתקן, לבין תרומתו של כל אחד מהם לחברה במהלך תקופת הדו"ח, וכן נדרש הדירקטוריון לציין, אם התמורה לנושאי המשרה הינה הוגנת וסבירה.
הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801