Risk Management System Report Management System
מדוע חיסונים פיננסים?

דוגמאות

היערכות ליישום תקנות ועדת גלאי 2 – מתן מענה מהיר ומקצועי לדרישות הרגולציה
חברת חיסונים פיננסים נערכה לקראת יישום תקנות ועדת גלאי 2 בדו"חות הכספיים של שנת 2006. ההיערכות כללה הקמת צוות לטיפול בנושא, פגישות עם הרשות לניירות ערך להבנת עומק של התקנות וביצוע סימולציות. החברה ביצעה כ-100 עבודות בתחום הן לדו"חות השנתיים והן לחברות שהנפיקו במחצית הראשונה של שנת 2007. במהלך העבודה פותחו שיטות ניתוח ייחודיות שנתנו מענה לעמידה בדרישות הועדה. במסגרת יישום התקנות נעשו עבודות מורכבות לחברות כגון התעשייה האווירית (הגשת תשקיף), מבני תעשיה, כלכלית ירושלים (חברות נדל"ן גדולות), חברות תעשיה ומסחר רבות ועד לחברות העוסקות בתחום הפיננסים.

גידור מפני ייסוף השקל מול הדולר בשנת 2006
מרבית חברות היצוא העובדות עם חברת חיסונים פיננסים הפעילו גידורים בהיקפים גדולים מפני ייסוף השקל מול הדולר בשנת 2006. היקפי הגידורים נגזרו מתוך "טבלאות גידור" אותן מפרסמת החברה ללקוחותיה. גידורים אלה הביאו לקרוב ל-100 חברות במשק הכנסות מימון שצמצמו את הפגיעה מירידת שער הדולר על הכנסותיהן השוטפות בשנת 2006.

השגת מימון זול לחברה מתחום הליסינג
בתחילת שנת 2006 המלצנו לגוון את האובליגו של החברה ולקחת הלוואה לשנה בפראנק שוויצרי. תוך חודש מיום מלקיחת ההלוואה בוצעה הגנה מול השקל שכתוצאה מכך החברה השיגה בעצם הלוואה שקלית בריבית נומינלית של 5% בלבד.

חברה ממשלתית מהגדולות במשק
מעקב צמוד והמלצות על מועדים ועיתויים נכונים בביצוע עסקאות גידור מט"ח ויישום שיטת "טבלאות הגידור" של חיסונים פיננסים יצרו לחברה הכנסות מימון של יותר מ- 20 מיליון ₪ בשנת 2005!

חברות יבוא
המלצה חד משמעית של חיסונים פיננסים לגדר חשיפות למטבע דולר בתחילת שנת 2005, חסכה לעשרות חברות יבוא במשק מאות מיליוני ₪, לאחר שהדולר על ב- 6.5% באותה שנה.

חברות בעלות אובליגו
בשנים 2004 ו-2005 בעקבות המעבר לדווח כספי נומינלי נחשפו חברות רבות לעלית מדד המחירים לצרכן בגין הלוואות מדדיות אותן נטלו ו/או בגין גיוס הון בבורסה (אגרות חוב מדדיות). בעקבות זאת וכמו-כן על רקע הערכה כי שיעור האינפלציה עומד לעלות כלפי מעלה המליצה חברת חיסונים פיננסים ללקוחותיה לרכוש הגנות כנגד עלית האינפלציה וזאת בתצורה של חוזים עתידיים לשנה. רכישת החוזים בשערי מימוש של 1%-2% כמוה כהמרת ההלוואות המדדיות להלוואות שקליות נומינליות. פעולה זו חסכה ללקוחות החברה כסף רב.

חברה מהגדולות בארץ בתחום הנפט
המלצות של חיסונים פיננסים שלא לחדש עסקאות גידור ריבית, על האובליגו הדולרי של החברה שהיקפו מעל חצי מיליארד דולר, במהלך התקופה שבין ספטמבר 2001 ועד יוני 2004,
חסכו לחברה הוצאות מימון בהיקף מוערך של יותר מ- 10 מיליון דולר!

חברה מתחום המשקאות הקלים
בעקבות המלצת חיסונים פיננסים הוחלף בסוף שנת 2001 אשראי צמוד למדד ואון קולים של החברה באשראי שקלי ארוך בריבית נומינלית ממוצעת של 5.5%. בשנת 2002 על אובליגו של 130 מיליון ₪ היו לחברה הכנסות מימון ריאליות!
 
חברה ביטחונית מהגדולות במשק
המלצה נכונה על מועד ביצוע עסקאות גידור בתחילת שנת 2003 – מכירה עתידית של דולרים ב- 13 לפברואר בשער ממוצע של 4.93 ₪ לדולר ומימושן ביולי 2003 בשער ממוצע של 4.35 ₪ לדולר הביא לחברה הכנסות מימון של כ- 4.5 מיליון דולר!

קבוצת אחזקות מהגדולות במשק
בתחילת שנת 2003 הומלץ להמיר הלוואות ביינים יפניים להלוואות בריבית שיקלית. ההמלצה חסכה לחברה באותה שנה 2.5 מיליוני דולרים.

חברות הייטק
מאמץ מרוכז של חיסונים פיננסים בשכנוע של הנהלות כספים של עשרות חברות הייטק בישראל, מקרב לקוחותיה, במהלך השנים 1999 עד 2002, לבצע הארכת טווחים בהשקעת כספי החברות בשוק האג"ח האמריקאי מטווח לפדיון של כ- 1 שנה לטווח של עד 3 שנים, הוסיף לחברות אלה הכנסות מימון מצטברות של יותר מ- 100 מיליון דולר בשנים האחרונות!

חברת תשתית גדולה
ייעוץ השקעות צמוד מאז שנת 1996 מכניס לחברה תוספת תשואה ממוצעת של 2% עד 3% כל שנה, מעל תשואת שוק האג"ח, על תיק השקעות בהיקף ממוצע של 100 מיליון ₪.

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801