Risk Management System Report Management System
שירותי המחלקה הכלכלית

הערכות שווי הוגן של המניה הרגילה לצורך חישוב שווי הוגן של אופציות

להערכת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לעובדים בחברה פרטית יש לבצע הערכת שווי של המניה הרגילה של החברה וזאת בהתאם לגישות ההערכה המקובלות בהתאם להנחיות לשכת רואי החשבון האמריקאית 
 (
409A -(AICPA 

קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי הוגן של מניה רגילה:

שיטת תוחלת התשואה - Probability-Weighted Expected Return Method:

 
בשיטה זו השווי ההוגן של מניה רגילה מוערך על בסיס ניתוח של מספר תרחישים עתידיים אפשריים של החברה ביניהם: הנפקה (IPO), רכישה או מיזוג (Sale/Merger), פירוק (Liquidation) והמשך פעילות כחברה פרטית (Private)

לכל אחד מהתרחישים האמורים יש לקבוע את המשתנים החזויים הבאים:

v  מועד התרחשות עתידי;
v  הסתברות להתרחשות;
v  שווי החברה במועד ההתרחשות.

היתרונות המרכזיים של שיטה זו מתבטאים ברעיון שעומד בבסיסה וכן בכך שהיא צופה פני עתיד.
חסרונה המרכזי טמון בשימוש הרחב בהנחות עתידיות, שקשות לעיתים לביסוס אובייקטיבי.

שיטת הערך הנוכחי - Current-Value Method:

שיטה זו מבוססת על חישוב השווי הנוכחי של החברה (באחת מהשיטות המקובלות) והקצאתו לשכבות מניות הבכורה לפי הגבוה מבין ה-L.P.  של השכבה או שוויה בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי (אם קיים) יוקצה למניות הרגילות וממנו ניתן יהיה לחלץ את השווי ההוגן של מניה רגילה.
היתרון המרכזי של שיטה זו הוא שחישוב השווי והקצאתו נעשים בשלב אחד, מה שהופך אותה לקלה להבנה ופשוטה יחסית ליישום. חסרונה המרכזי של שיטה זו מתבטא בכך שהיא מבוססת על השווי הנוכחי ומתעלמת מהאפשרות ששווי החברה עשוי לעלות או לרדת בתקופה שבין מועד הערכת השווי למועד שבו בעלי המניות הרגילות יזכו לקבל את חלקם. השימוש בשיטה זו מתאים בשני מקרים ייחודיים:

v החברה עומדת לפני התרחשותו של אירוע הנזלה (רכישה/מיזוג או פירוק החברה);

v החברה מצויה בשלב כה מוקדם בחייה, כך שלא נוצר עדיין כל ערך משמעותי למניות הרגילות שלה בהשוואה 
    ל- L.P של מניות הבכורה


שיטת תמחור האופציות - Option-Pricing Method:

על פי שיטה זו כל שכבה של מניות מוערכת כאילו הייתה אופציית Callעל החברה.
נכס הבסיס של "האופציות" הנו שווי החברה (בהשוואה לאופציות רגילות בהן נכס הבסיס הוא המניה עצמה) ואילו מחיר המימוש שלהן מבוסס עלה-L.P.(במועד ההנזלה) של השכבות השונות. באמצעות הנתונים של כל שכבת מניות, ניתן לקבוע את השווי הכספי שלה.
שכבת המניות הרגילות נחשבת כאופציית callעל שווי החברה עם מחיר מימוש ששווה לסכום ה- L.P.
(במועד ההנזלה). מכאן, למניות הרגילות יהיה שווי רק במידה ושווי החברה במועד ההנזלה יהיה גבוה יותר מסכום זה.
שיטת תמחור האופציות היא השיטה העדיפה לחישוב שווי הוגן של מניה רגילה לאור ההתחשבות בתנאים של כל שכבת מניות בעת אירוע הנזלה והשימוש המצומצם בהנחות עתידיות. יחד עם זאת, היא מוגבלת ליישום למקרים בהם נערך גיוס בסמוך למועד הערכת השווי וכן היא עשויה להיות קשה ליישום במקרים מורכבים.

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית                 asaf@immunities.co.il        טלפון: 08-9369805

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801